Algemene Uitvoeringsvoorwaarden voor de opdrachtgever

Poxy projectvloeren en industriële vloersystemen.

De Poxy vloeren moeten als laatste discipline in de bouwplanning worden opgenomen.

Alleen de inrichting van het pand komt na de Poxy vloer.

De afwerkvloer dient vlak te zijn afgewerkt, minimaal 28 dagen oud te zijn en voor applicatie droog, schoon en vetvrij te worden opgeleverd. De vloertemperatuur moet minimaal 13°C zijn.

Hiervoor verwijzen wij u naar onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden punt 8.1 en 8.2.

Tevens is het van belang erop toe te zien dat na volledige preparatie van de afwerkvloeren en voor applicatie vloersysteem de ondervloer niet wordt verontreinigd met olie, vet, kalk, rubbersporen of andere verontreinigingen, die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

U dient ervoor zorg te dragen dat POXY terstond met haar werkzaamheden op de overeengekomen tijd en plaats kan beginnen. Bij aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger op het werk aanwezig te zijn.

Water, elektriciteit (220V), voldoende verlichting en verwarming dient u tijdens de werkzaamheden gratis ter beschikking te stellen en te houden.

De omgevingstemperatuur moet in ieder geval 24 uur vóór, tijdens en minimaal 24 uur ná het aanbrengen van de Poxy vloer ten minste 18°C zijn.

Tijdens en ten minste 24 uur na applicatie dienen de ruimten goed geventileerd te worden maar wel glas-, waterdicht en tochtvrij te zijn.

Tijdens de door POXY uit te voeren werkzaamheden dienen de desbetreffende ruimten vrij van obstakels te zijn en zonder de aanwezigheid van andere bedrijven die gelijktijdig werkzaamheden zouden kunnen vervullen in deze ruimten.

De uitvoering van de werkzaamheden dient ononderbroken plaats te vinden. De kosten van stagnatie op het werk opgetreden door omstandigheden buiten onze schuld dient u te vergoeden.

Voor het verticale transport van materialen en personeel, zoals veiligheidssteigers en/of  hijsinstallaties, zo nodig met bediening, ter plaatse van het werk, zal deze gratis ter beschikking gesteld worden aan POXY en gehouden.

Het is noodzakelijk dat wij uiterlijk 4 weken voor uitvoering van u een schaaltekening (in geval van motieven etc.) en de vermelding van de definitieve kleurnummers ontvangen.

Muurplinten moeten vooraf zijn geplaatst, om eventuele beschadigingen van wanden en kozijnen te voorkomen en om de handmatig aan te brengen Poxy vloer strak en optisch vlak te appliceren.  

Wij adviseren u de plinten pas na applicatie van de Poxy vloer te schilderen i.v.m. mogelijke verontreiniging door achtergebleven losse grindkorrels en/of harsspetters.

(Een uitzondering op deze regel is de Poxy giet en troffelvloer; zie de productspecificaties Poxy gietvloeren)

U behoort ervoor te zorgen dat alles wat tijdens de applicatie zou kunnen beschadigen, afgedekt c.q. afgeplakt is.

Alle deuren in ruimten die voorzien gaan worden van een Poxy vloer, moeten voor applicatie van de vloer verwijderd zijn om vastlopen van de deur in de vloer en eventueel hieruit voortvloeiende beschadiging van de Poxy vloer en deur(en) te voorkomen.

POXY is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van alle gevolgschade, voortvloeiend uit het niet nakomen van bovengenoemde uitvoeringsvoorwaarden.

Applicatietechniek van der Wal B.V.

Copyright © Applicatietechniek van der Wal B.V. - 2018 - Alle rechten voorbehouden | Voorwaarden | Privacyverklaring

Sitemap